Izbor UrednikaTopZivot i Stil

Jezivo proročanstvo grčkog sveca iz 17. veka: Nastaće otimanje i preljube, umnožavaće se zlo i nesreće!

Proročanstva svetog Nila Mirotočivog nastala su kao posthumni zapisi događaja, kojima je svetogorski starac predskazao dešavanja u budućnosti.

Preminuli svetac se u više navrata javljao podvižniku Teofanu, koji je njegove iskaze zapisivao radi pouke budućim generacijama.

Sveti Nil je bio rodom iz Moreje. Kao jeromonah došao je sa svojim stricem u Svetu Goru. Podvizavao se kao otšelnik (usamljenik) u pustommestu zvanom Sveti Kameni. Kada se upokojio u 17. veku, iz njega je poteklo miro u takvom obilju da se sa vrha gore slivalo u more.

Posle prelaska u večni život, sveti Nil se više puta javljao atonskom podvižniku Teofanu, u periodu od 1813. do 1817. godine. Prilikom tih javljanja, naročito poslednjeg, koje je trajalo punih 18 časova, svetitelj mu je otkrio mnoge duhovne istine i zbivanja, koja će se dogoditi u budućnosti, i naredio mu da sve to zapiše radi pouke ljudima i monasima.

Pošto je bio slabo pismen on ih je diktirao svom drugu Gerasimu, a ovaj ih je zapisivao. Spis je nastao na grčkom 1819.godine, na ruski je preveden 1910. godine, a sa ruskog ga je preveo srpski protojerej Živan M. Marinković.

20. vek kao vreme nemorala, borbe, revolucije i prepiranja bez kraja

Kad prođe 7.400 godina od stvaranja sveta (1892. g. od Hristovog rođenja) onda će između četvrtog i petog stoleća (tj. između 1892. i 1992. g. u toku XX veka) nastati veliki grabež, otimanje, blud, preljuba, rodoskrnavljenje, razvrat…

Nastaće velike revolucije i borbe raznih političikih partija, koje će se neprestano prepirati između sebe bez kraja. Nakon toga skupiće se Osmi sabor da bi raspravio spor i učinio dobro – dobrim, a zlo zlim. Biće tada odlučeni i odvojeni dobri od zlih, tj.pravoverni od jeretika, i za neko vreme narod će uživati mir.Ali, ljudi će postepeno promeniti svoje dobro raspoloženje i obratiće se u zlo tako da se neće razlikovati ni brat ni sestra, ni otac ni majka, ni majka ni sin, ni muž ni žena. Biće opšti pad i opšta pogibija, kao u Sodumu i Gomoru, tj. neće se naći ni pet pravednika… Brat će sestru za ženu, majka će imati sina za muža, sin će ubiti oca i bludno živeti sa majkom… I mnoštvo drugih zala ući će u običaj.

Novac će biti skuplji od zlata, a interes vredniji od rada. Sadašnji zlatnik spašće na jednu paru tako de će ljudi davati novac pod interes, a prosiće milostinju da bi se prehranili; plakaće da nemaju šta jesti, samo da bi došli do para i stekli što više. Tada će ljudi imati riznice blaga, a žaliće se da nemaju ništa, i varalice će ići nagi, da bi došli do novca i davali ga pod interes.

Ukoliko se zlo bude više lepilo za ljude, utoliko će na njih nailaziti sve veće nesreće. Ali što više nesreća bude nailazilo na ljude, ovi će sve više zla činiti; to jest, umesto da se kaju, sve će se više ozlojeđivati na Boga. Među ljudima nastaće osuđivanje, zavist, zlopamćenje, mržnja, neprijateljstvo, otimanje, nasilje, otpad od vere, preljuba, razmetanje bludom. Sva ova zla biće hrana Antihristu.

Dok se Hristova hrana sastojala u ispunjavanju volje Oca Njegovog nebeskog (Jovan 4, 31-34), dotle će hrana Antihristova biti u ispunjavanju volje oca njegovog – Đavola. Zla koja će ljudi činiti prevazićiće zla ljudi pre potopa. Svi će razgovarati samo o zlu, namere će biti samo zle, volja zla, drugarstvo samo zlo, dela svih samo zla. Nastaće sveopšte otimanje i pljačka, sveopšte nasilje i ugnjetavanje, sveopšte izdvajanje i usamljivanje, sveopšte zlo razjedinjavanja. Pritom i onaj koji čini zlo misliće da se spasava.

A tada, duh Antihristov koji još sada deluje u svetu, ovaplotiće se, tj.rodiće se čovek koji će još u utrobi matere svoje postati najpokorniji sasud Đavola. U njegovoj ličnosti će se ovaplotiti svekoliko zlo što postoji na zemlji. Ovaj zli poldo će se roditi kad svet osiromaši u vrlinama, a to siromaštvo svata projaviće se u mnogo oblika: Na prvom mestu, sve će osiromašiti u ljubavi, slavi, čednosti. Na drugom mestu, osiromašiće svako naselje i grad u organima vlasti. Lica koja su se nalazila na čelu sela, grada i okruga, napustiće svoje funkcije; tada će i gradovi i sela i okruzi ostati bez poglavara.

Isto tako će i Crkva osiromašiti u pogledu duhovne vlasti. Posle ovog osiromašenja ohladneće ljubav mnogih(Matej 24,12) jer, u to vreme će zbog bezakonih dela sveta odstupiti blagodat Svetoga Duha, koja je dotle održavala svet, i tada će se navršiti mera bezakonja sveta. A „kad se ukolni onaj koji sada zadržava“ (II Solunjanima 2,7) rodiće se nečisti iz utrobe nečiste. Tada će se začeti i roditi zlo sveta u nečistoj utrobi pokvarene devojke, koja će dati telo Antihristu.

Antihrist će se roditi od nečiste devojke – bludnice i on će biti ovaploćenje svake nečistoće, bluda i razvrata, svakog zla na svetu. Jer, kada svet osiromaši od blagodati Svetoga Duha, tada će se u ovoj najpokvarenijoj devojci začeti od tajnog, protivprirodnog bluda plod, kojiće biti stanište svakog zla – nasuprot Hristu, koji je bio savršenstvo svih vrlina, a prečista Majka Njegova je bila najsavršenija među devojkama.

Taj rođeni nečisti činiće znake i čudesa pomoću demonskom, a svet će uobražavti da je on kortak i smiren srcem, a u samoj stvari, on će srcem biti sličan lisici, a dušom – vuku. Njegova hrana biće pobuna i pogibija ljudi koji će, na svoju pogibiju, slepo verovati rečima Anithirsta i prihvatati ga za svetskog vladara – samodršca, a ustvari on će biti oruđe Đavola u njegovom poslednjem pokušaju da istrebi Hrišćanstvo sa lica zemlje.

Nalazeći se u pogibelji, ljudi će za njega misliti da je on – Hristos Spasitelj, koji je došao radi njihovog spasenja. I tako, Antihrist će proglasti sebe za poglavara nad gradovima, selima i okruzima. Tada će se on dokopati vlasti nad celim svetom, pa će pored političke vlasti zavladati osećanjima ljudi koji su već postali stanište i sluge Đavola…

Posle toga, na svet će doći velike nevolje i strašna znamenja. Nastupiće strašna glad i zavladaće nezasitost: ljudi će jesti sedam puta više i neće se zasititi. Nastaće opšta nevolja. Tada će bogataši otvoriti svoje žitnice,tj. kapitalizam će se uništiti, imovina će se poravniti na načelima socijalizma, a zlato neće imati veću vrednost od đubreta na putu… Tada će Jevanđelje Crkveno biti zanemareno.

Zlopamćenje – pečat Antihristov

Najvažnija briga čovekova sastoji se u staranju o svome spasenju. A spasenje je u ljubavi, krotosti, čednosti, siromaštvu, pravednosti, milosrđu, milostinji koja je ono ljudskog spasenja u jevenđelskoj priči o mudirm i ludim devojkama (Mt. 25, 1-13). Milostinja može biti dvojaka: materijalna i duhovna. Ko nema mogućnosti da čini materijalnu milostinju (da gladnoga nahrani, gologa odene i tako dalje) neka čini duhovnu: teši oželašćene i stradalnike. I za jednu utešnu reč udostojiće se ljudi utehe od pravednog Sudije na Njegovom Sudu: Priđite blagosloveni Oca Moga: primite carstvo kojevam je pripremljeno od postanka sveta. (Mt. 25-34.)